Выбрать страницу

Elektroninės parduotuvės shop.skarda.Lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – UAB „Skardavila“, įmonės kodas: 300997585, PVM mokėtojo kodas: LT100003401810, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Kalvarijų g. 149, Vilnius LT-08221

1.2. shop.skarda.lt – elektroninė parduotuvė, internetiniu adresu www.shop.skarda.lt.

1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai shop.skarda.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose shop.skarda.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Taisyklės – šios „Elektroninės parduotuvės shop.skarda.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės“.

1.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi shop.shop.skarda.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.9. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje shop.skarda.lt: skardos lankstiniai, metalo gaminiai, stogo dangos ir priedai. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

1.10. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis shop.skarda.lt. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu shop.skarda.lt susijusios sąlygos.

2.2. Registruotis ir pirkti prekes shop.skarda.lt turi teisę visi asmenys, nurodyti šių Taisyklių 1.3 p., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis (Taisyklių 2.3 punktas). Pirkėjai, patvirtindami susipažinimą su Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jie turi teisę pirkti prekes shop.skarda.lt, t.y. atitinka Taisyklėse nurodytą Pirkėjo sąvoką.

2.3. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda pažymėdamas varnelę prie teiginio: „Susipažinau su elektroninės parduotuvės shop.skarda.lt prekių, dovanų kortelių pirkimo taisyklėmis ir SU JOMIS SUTINKU“. Su šiame Taisyklių punkte nurodytu teiginiu Pirkėjas turi galimybę sutikti arba nesutikti registruodamasis elektroninėje parduotuvėje shop.skarda.lt pildant formą atlikdamas prekių pirkimo užsakymą.

2.4. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes, Pardavėjui privalo nurodyti savo asmens duomenis, būtinus tinkamam prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę, adresą (miestą, gatvę, namo numerį (buto numerį – neprivaloma), pašto kodą) prekės (-ių) pristatymui, aktyvų elektroninio pašto adresą ir telefono numerį kontaktavimui dėl užsakymo patvirtinimo (jei reikia) ir/arba duomenų, reikalingų mokėjimui už prekes atlikti, gavimui. Registruoti Pirkėjai, pildydami registracijos formą Paskyros sukūrimui, Pardavėjo sistemoje išsaugo slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie registracijos metu sukurtos Paskyros.

3.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui ar kitokio užsakymo vykdymo.

3.3. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų Asmens duomenys, nurodyti Taisyklių 3.1 punkte, bus naudojami tik prekių pardavimo tikslais. Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.4. Pardavėjas nekaupia Pirkėjų duomenų, susijusių su jų mokėjimų informacija. Visi mokėjimai atliekami partnerių kanalais Paysera.com

3.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.6. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas taip pat pareiškia, kad sutinka, jog Pardavėjas tvarkytų paties Pirkėjo pateiktus ar Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gautus Pirkėjo asmens duomenis ir teiktų partneriams Sutarties įvykdymo tikslu (prekių pristatymo, atsiskaitymo užtikrinimo ir kt.) tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamoms funkcijoms įvykdyti. Pirkėjas yra  informuotas, kad duomenų gavėjų sąrašas gali keistis. Pirkėjas yra informuotas, kad turi teisę kreiptis į Pardavėją (asmens duomenų tvarkytoją), prašydamas pateikti subjektų, kuriems buvo perduoti jo asmens duomenys, sąrašą.

3.7. Pardavėjas gali patvirtinti atskirą dokumentą – Privatumo politiką, skirtą reglamentuoti pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisykles.

PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS, PREKIŲ KAINOS, ATSISKAITYMO UŽ PREKES TERMINAI IR TVARKA, UŽSAKYMO PANAIKINIMAS

4.1. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje shop.skarda.lt gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.

4.2. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

4.3. Pirkėjų užsakymai registruojami ir ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus saugomi elektroninės parduotuvės shop.skarda.lt duomenų bazėje, terminą skaičiuojant nuo paskutinių pirkimo-pardavimo santykių pabaigos. Tuo atveju, jei Pardavėjas laiko, kad yra būtina, Pirkėjų užsakymai ar netgi pavienio Pirkėjo konkretus užsakymas elektroninės parduotuvės shop.skarda.lt duomenų bazėje gali būti saugomi ir ilgiau, jei tai būtina Pardavėjo buhalterinei apskaitai vesti ir/arba įgyvendinti kitus Pardavėjo teisėtus tikslus, susijusius su jo vykdoma veikla.

4.4. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje shop.skarda.lt nurodomos eurais su PVM.

4.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos už tą prekę.

4.6. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Rekvizituose“.

4.7. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

4.7.1. elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – paysera.lt (atsiskaitoma užsakymo metu);

4.7.2. bankiniu pavedimu (mokėjimo laukiama 3 darbo dienas);

4.7.3. grynaisiais pinigais, juos sumokant prekes pristačiusiam kurjeriui (atsiskaitoma pristatymo metu).

4.8. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 4.7.1 ar 4.7.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.9. Tuo atveju, jei išankstinis Pirkėjo mokėjimas už užsakytas prekes buvo atliktas, tačiau užsakymo pristatymo metu su Pirkėju nepavyksta susisiekti 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę užsakymą vienašališkai be atskiro įspėjimo anuliuoti, o Pirkėjui per 9 (devynias) darbo dienas grąžinti už prekes sumokėtus pinigus; šiuo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti ir negrąžinti Prekių pristatymo mokesčio.

4.10. Pardavėjas Taisyklių 4.8 punkte numatytu atveju turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, I) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba II) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba III) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

5.1. Pirkėjas turi teisę prekes atsiimti pats arba per nurodytą atstovą, atvykus į vieną iš Pardavėjui priklausančių parduotuvių “SKARDA.LT“ (konkreti parduotuvė, kurioje yra galimas prekių atsiėmimas, pasirenkamas Prekių užsakymo formavimo metu iš pateikto pasirinkti sąrašo), arba pasirinkti prekių pristatymo paslaugą; pasirinkus pastarąjį variantą, Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.

5.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti ar priimti pats arba nurodyti kitą siuntinio gavėją.

5.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

5.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerių paslaugą:

5.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių perdavimo netinkamam asmeniui.

5.4.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

5.5. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Prekių atsiėmimo vietų (SKARDA.LT parduotuvių). Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:

5.5.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją telefonu arba elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

5.5.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę identifikuoti padedantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

5.6. Už pristatymą Lietuvoje, prekes pristatant Pirkėjo pasirinktu adresu minimali kaina 9,99 eur (išskyrus Kuršių Neriją), jeigu pirkinio krepšelio suma viršija 166 Eur, pristatymo suma skaičiuojama 6 % nuo sumos. Kuršių Nerijai papildomai taikomas galiojantis mokestis. Dėl pristatymo kitose ES šalyse susisiekti el. p. info@skarda.lt

5.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

5.8. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę (-es) gavimo, išskyrus, kai susiklosto Taisyklių 4.10 punkte numatytos aplinkybės – tokiu atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

5.9. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1 – 3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose.

5.10. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant  Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka). Jeigu norite siųsti prekes į ne Lietuvos Respubliką, geriausia būtų susisiekti su mumis el. paštu info@skarda.lt ir aptarsime galimybes.

5.11. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

5.12. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

5.13. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.14. Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (nudraskyta ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą, kartu pridedant pažeistos vietos nuotrauką (el. p. info@skarda.lt).

5.15. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

5.16. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 5.14-5.19. p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

5.17. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

5.18. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

5.19. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

6.1. www.shop.skarda.lt įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

6.2. Norėdamas grąžinti pagal 6.1 punkte nurodytus teisės aktus gražintiną prekę (-es), Pirkėjas užpildo pardavėjo svetainėje prekių gražinimo formą (spauskite čia) bei prideda nuotrauką (-as) ir tik gavęs informaciją iš vadybininko vykdomas grąžinimas per kurjerį arba nunešamos prekes į nurodytą SKARDA.LT parduotuvę. Nurodytą prekių grąžinimo formą Pirkėjas Pardavėjui taip pat gali pateikti kartu su grąžinamomis prekėmis registruota siunta. Jei Pirkėjas, įsigydamas prekę, pasinaudojo galimybe atsiimti prekę viename iš „SKARDA.LT“ parduotuvių, jis gali pats pristatyti grąžinamą prekę į tą pačia parduotuvę, jos darbo valandomis. Nešant grąžinti prekę (-es) į parduotuvę reikia atsispausdinti sąskaitą faktūrą (prisijungus prie savo shop.skarda.lt paskyros). Pinigai Jums bus grąžinti į prašyme nurodytą jūsų sąskaitą nuo prekės pristatymo į parduotuvę datos per 3 d. d.

6.3. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (pakavimo plevelė su paralonu kraštuose) kartu su prekės dokumentais. Prieš grąžinant prekes pirkėjas turi būtinai susisiekti su pardavėju nurodytu telefonu arba el. paštu info@skarda.lt. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

6.4. Teisę grąžinti pagal 6.1 punkte nurodytus teisės aktus grąžintiną prekę Pirkėjas gali pasinaudoti per minėtuose aktuose nustatytus terminus, informuodamas apie tai Pardavėją šiame ir 6.2-6.3 p. numatyta tvarka.

6.5. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje shop.skarda.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7.3. Pirkėjas, vadovaudamasis šiose Taisyklėse nurodyta tvarka, turi teisę atsisakyti internetu su shop.skarda.lt sudarytos Sutarties.

7.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas netinkamos kokybės prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7.5. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.6. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes vienoje iš SKARDA.LT parduotuvių, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus terminus.

7.7. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

7.8. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės shop.skarda.lt duomenų. Atsakomybė už pasėkmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Pirkėjui.

7.9. Elektroninės parduotuvės shop.skarda.lt Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir UAB „SKARDVILA“ privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7.10. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
8.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų shop.skarda.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti shop.skarda.lt esančių elementų išdėstymą.

8.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

8.3. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti shop.skarda.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

8.4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių 4.8 – 4.11 p. numatytomis sąlygomis ir tvarka.

8.5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 4.6. punkte numatytą apmokėjimo ar 5.4 p. numatytą pristatymo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.

8.6. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

8.7. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8.8. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis shop.skarda.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos shop.skarda.lt numatytos sąlygos.

8.9. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

8.10. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

8.11. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.12. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

8.13. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninės parduotuvės shop.skarda.lt įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo kaip analogišką arba kaip panašią siūlomą prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 9 (devynias) darbo dienas nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.

8.14. Pirkėjui šiose Taisyklėse numatyta tvarka grąžinus netinkamos kokybės prekes ir nesant galimybei jas pakeisti kokybiškomis prekėmis, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 9 (devynias) darbo dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

8.15. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

APSIKEITIMAS INFORMACIJA

9.1. Pardavėjas Pirkėjui pranešimus siunčia naudodamasis Pirkėjo registracijos formoje pateiktais kontaktais – el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu, o Pirkėjas, norėdamas kreiptis į Pardavėją, gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais elektroninės parduotuvės shop.skarda.lt rubrikoje „Kontaktai“.

ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus elektroninėje svetainėje, naudojantis shop.skarda.lt.

10.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 7 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

10.4. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo registracijos duomenis naudoja prisijungimui prie shop.skarda.lt ir tolimesnių su tuo susijusių veiksmų atlikimui (pavyzdžiui, užsakymo pateikimui), Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju.

10.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.8. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

11.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

12.1. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

12.2. Uždėdamas varnelę ties „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Varnelės ties „Naujienų prenumerata“ uždėjimu Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktu adresu ir (arba) SMS žinute ir (ar) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.

12.3. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

12.4. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

INFORMACIJOS SIUNTIMAS

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktais duomenimis (telefonu +370 6777 8923 ir el. paštu info@skarda.lt).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais.

14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

0